Smještaj

Korisnici usluge smještaja mogu biti djeca i mladi od 0 – 21 g. koji se primaju u Dom temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb i odluke Komisije za prijem i otpust korisnika. U Lovranu je trenutno na smještaju jedna skupina djece školske dobi, a u Podružnici u Rijeci dvije skupine u dobi od 0 - 6 g. Usluga smještaja se pruža:
  • djeci bez roditelja
  • djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti
  • djeci i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovom interesu
  • djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu
  • trudnici ili roditelju s djetetom do jedne godine starosti djeteta
Korisnicima na smještaju se osigurava prihvat, čuvanje, stanovanje, zdrava i redovita prehrana, briga o zdravlju i higijeni, nabavka potrebne odjeće i obuće, briga o odgoju i obrazovanju. Osigurava se pomoć u redovitom učenju, pisanju zadaća i prevladavanju odgojno-obrazovnih poteškoća. U domu se organiziraju radne aktivnosti u cilju razvijanja radnih sposobnosti, organizira se aktivno provođenje slobodnog vremena kroz razne aktivnosti, igru, druženja, izlete u organizaciji doma ili donatora. Korisnicima se pruža psihosocijalna pomoć, organiziraju se radionice različitih sadržaja u  organizaciji doma ili udruga i organizacija sa kojima surađujemo. Korisnici se redovito uključuju i u kulturno-zabavne  manifestacije u  lokalnoj zajednici. Kod djece predškolske dobi na smještaju, potiče se rani psihomotorni razvoj, govorna komunikacija, motorička spretnost, razvija se kultura hranjenja, samostalnost, komunikacija, vodi se briga o zdravlju i higijeni te pruža sva potrebna njega. U svakodnevnim interakcijama kvalitetnom i stručnom podrškom potiče se i unaprijeđuje razvoj djece te se preveniraju mogući rizici. Djeca se uključuju u razne aktivnosti u domu ili odlaze na aktivnosti izvan ustanove. Usluga smještaja trudnice ili roditelja s djetetom do jedne godine starosti djeteta ostvaruje se pružanjem smještaja trudnici ili roditelju s djetetom koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u vlastitoj obitelji. Usluga obuhvaća brigu o zdravlju i njegu te psihosocijalnu podršku. Stručni djelatnici doma  surađuju sa roditeljima korisnika, sa stručnim djelatnicima škola, Centrima za socijalnu skrb koji korisnika upućuje na smještaj  te sa raznim udrugama, volonterima, donatorima  i organizacijama u cilju pružanja što kvalitetnije  i sveobuhvatnije usluge smještaja.