Natječaj

                                                   Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran

                                                      Omladinska 1, 51415 Lovran raspisuje

                                                                      N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

              Stručni radnik I. vrste - Odgajatelj/ica  - neodređeno vrijeme -  1 izvršitelj

              Uvjeti:

                  - VSS – završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti,    edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije 

                  - Položen stručni ispit

                  - Jedna godina radnog iskustva

               Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda HZ za mirovinsko osiguranje)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

     (ne starije od mjesec dana )

  •  Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1.

       Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su     objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene o mjestu i vremenu selekcijskog postupka koji uključuje testiranje i razgovor za posao biti će obaviješteni pismenim putem.

                Prijave na natječaj kandidat mora podnijeti

                na gornju adresu u roku od 8 dana od objave.

                O rezultatima izbora kandidati   će biti obaviješteni

                u zakonskom roku.

                                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                               Suzana Mravinac,prof.psih.

                                                                                                                      univ.spec.sanit.publ.